Gốc hữu cơ và nhóm chức

admin

N.Q.T
Thành viên BQT
#1
1/ Gốc hữu cơ thường gặp:
a) Gốc (nhóm) no ankyl: (từ ankan bớt đi 1H ta được nhóm ankyl):
CH3-: metyl;
CH3-CH2-: etyl;
CH3-CH2-CH2-: propyl;
CH3-CH(CH3)-: isopropyl;
CH3[CH2]2CH2-: butyl;
CH3-CH(CH3)-CH2-: isobutyl;
CH3-CH2-CH(CH3)-: sec-butyl;
(CH3)3C-: tert-butyl;
CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-: isoamyl;

b) Gốc (nhóm) không no:
CH2=CH-: vinyl;
CH2=CH-CH2-: anlyl;
CH2=C(CH3)-: propenyl;

c) Gốc (nhóm) thơm:
C6H5-: phenyl;
C6H5-CH2-: benzyl;

d) Gốc (nhóm) anđehit-xeton:
-CHO: fomyl;
-CH2-CHO: fomyl metyl;
CH3-CO-: axetyl;
C6H5CO-: benzoyl;

2/ Nhóm chức:
Nhóm chức là nguyên tử hay nhóm nguyên tử xuất hiện trong các hợp chất hữu cơ, quyết định tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ đó.

Ví dụ:
NH2-R-COOH: Nhóm aminoaxit.
R-CO-R': Nhóm xeton.
R-O-R: Nhóm ete.
R-COO-R': Nhóm este.
-NH2: Amin.
-CHO: Nhóm andehit.
-COOH: Nhóm axit cacboxyl.
-OH: Nhóm rượu.
 

Online statistics

Thành viên trực tuyến
1
Khách ghé thăm
3
Tổng số truy cập
4